بازگشت مقالات

  < مجموعه مقالات كارگاه فني ارتقاي كارآيي مصرف آب با كشت محصولات گلخانه‌اي < مجموعه مقالات كارگاههاي فني 
دانلود فایل
نام نویسنده
نام مقاله
 
   
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
حسين دهقاني سانيج، قاسم زارعي و نادر حيدري
بررسي مديريت آبياري و كارايي مصرف آب در گلخانهها و مسايل و چالشها
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
صمد اسفندياري
برآورد تعيين ميزان آب مصرفي خيار گلخانهاي در روشهاي آبياري ميكرو در گلخانه هاي منطقه جيرفت
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مهدي شهابي فر، مصطفي عصاري، مهدي كوچك زاده و علي اكبر عزيزي زهان
ارزيابي شش روش محاسباتي تبخير - تعرق سطح مرجع با دادههاي لايسيمتري در شرايط گلخانه اي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مهدي اكبري و حسين دهقاني سانيج
اصول طراحي، برنامهريزي و مديريت بهره برداري از سيستمهاي آبياري ميكرو در گياهان گلخانهاي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
كامران داوري، بيژن قهرمان، نسرين سياري و پريسا شاهين رخسار
تأثير دور آبياري و بستر بر عملكرد و برخي پارامترهاي رشد كاهو (Parris Island) در كشت بدون خاك ( كيسه اي )
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
جهانگير عابدي كوپايي و مهسا مسفروش
ارزيابي كاربرد پليمر سوپر جاذب بر عملكرد و ذخيره عناصر غذايي در خيار گلخانه‌اي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مسعود علايي
كيفيت منابع آب و نقش آن در توليد محصولات گلخانهاي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
محمد علي نخعيمقدم و حجتا .. خطيب
بررسي كيفيت آب آبياري در كشت محصولات گلخانهاي منطقه سيستان
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
ژاله وزيري و پروانه كاظمي
كود آبياري محصولات گلخانه اي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
پريسا شاهين رخسار و محمد اسماعيل اسدي
كودآبياري در گلخانه
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
غلامرضا بستانيان، عدنان صادقي لاري و مجيد بهزاد
مونيتورينگ و كنترل فرايندهاي مختلف در سيستم هاي آبياري توسط سيستمهاي SCADA
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
پيام جواديكيا، احمد طباطباييفر، محمود اميد، رضا عليمرداني و ليلا ندرلو
كنترل هوشمند به كمك منطق فازي براي اتوماسيون سيستم آبياري گلخانه و ارزيابي آن نسبت به سيستمهاي متداول
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
عباس ملايي و حميد رياحي
تعيين آب مصرفي خيار گلخانهاي تحت روشهاي آبياري ميكرو ( قطرهاي، تيپ و تيپ زيرسطحي )
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مهدي شهابيفر، مصطفي عصاري، مهدي كوچكزاده و علياكبر عزيزي زهان
استفاده از تشت تبخير براي تعيين تبخير - تعرق سطح مرجع در شرايط گلخانهاي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مصطفي عصاري، مهدي كوچكزاده، مهدي شهابيفر و سيد مجيد مير لطيفي
بررسي دقت مدل تجربي Kirda در تعيين تبخير –تعرق درون گلخانه
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مرتضي دوستي
مديريت آبياري در گلخانه با استفاده از روشهاي نوين اندازهگيري رطوبت
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
ياسرحسيني، مجيد بهزاد، سيد عطاا ... حسيني و عليرضا حسيني
مروري بر روشهاي برآورد نياز آبي گياهان گلخانهاي و مقايسه آن با فضاي باز مطالعه موردي : استان خوزستان
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
حسين نورافكن
مزاياي استفاده از استاكوسورب و زئولايت در آميخته هاي خاكي گلخانه ها
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
ح . ملاحسيني، ا . بنايي، م . عبدالباقي و م . سيل سپور
مصرف بهينه عناصر ماكرو در كشت هيدروپونيك ژربرا
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مسعود فرزام نيا، نادر كوهي و هادي اصغري
مديريت آب و كود در گلخانه و مزرعه براي گوجه فرنگي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
سميه حسني و صديقه فاضل اشرفي
شرايط بستر كاشت مناسب و بررسي معضلات توليد صيفيجات در محيط هاي گلخانه اي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
پيمان جعفري
نقش پيوند در بهبود عملكرد كمي و كيفي دو رقم گوجه فرنگي تحت شرايط شور
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
پريسا سادات آشفته
كيفيت آب آبياري در توليدات گلخانه اي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
فرزاد آزاد شهركي و نادر كوهي
سيستمهاي گرمايش، برودتي و تهويه گلخانه
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
حميد رضا قزويني و مختار ميرانزاده
سازهها و پوششهاي گلخانهاي موجود و لزوم انتخاب مناسب آن با توجه به نياز و اقاليم كشور
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
پريسا شاهين رخسار و محمد حسين عباسپور فرد
كنترل محيط گلخانه
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
پيمان جعفري
كنترل پوسيدگي فوزاريومي خيار گلخانهاي با استفاده از پيوند بر روي پايههاي مقاوم
 
 
 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia