بازگشت مقالات

  < مجموع مقالات كارگاه فني مديريت، بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي < مجموعه مقالات كارگاههاي فني 
دانلود فایل
نام نویسنده
نام مقاله
 
   
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
نادر حيدري
مديريت و بهره‌وري پايدار آب در شبكه‌هاي آبياري حوزه آبريز تحت تنش آبي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مير شجاع مير چرخچيان
نقش مشاوران در بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي آبياري
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
معصومه خلخالي، محمدجواد منعم، کيومرث ابراهيمي
ارزيابي و بهبود عملكرد شبكه‌هاي آبياري و زهكشي با استفاده از مدل پشتيباني تصميم
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مهرداد شيخ حسيني, عبدالامير کاکاحاجي، سيداحمد سينائي
زمينه‌ها و چالش‌هاي قانوني در انتقال مديريت شبكه‌هاي آبياري به تشكل‌هاي آب‌بران
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
رضا مهدي
ارزيابي سامانه‌هاي آبياري با الگوي ثيپو با هدف توليد دانش و بهبود مستمر
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
اسماعيل جباري
كاربرد مباني در مديريت شبكه‌هاي آبياري در دوران بهره‌برداري
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
انوش نوري اسفندياري
راهكارهاي بهبود مديريت مالي در سامانه‌هاي آبياري و زهكشي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
نبي‌اله پاسبان عيسي‌لو، علي حسين‌زاده دلير، داود فرسادي‌زاده, سيد علي اشرف صدرالديني
ارزيابي عملكرد هيدروليكي (كاليبراسيون) سازه‌هاي اندازه‌گيري جريان آب
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
غلامرضا خياطي, يوسف توتاخانه
رهيافت‌هاي استفاده از بخش خصوصي در بهره‌برداري و نگهداري شبكه آبياري و زهكشي صوفي چاي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
يوسف توتاخانه ـ رضا پركار
بررسي تدوين قراردادهاي خدمات مديريت و بهره‌برداري و واگذاري آن به بخش خصوصي در شبكه آبياري صوفي چاي
 
 
 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia