بازگشت بانک کتاب
س
عنوان کتاب : An Overview of the Concepts of Irrigation Efficiency
گروه کاری : توسعه و مديريت سامانه هاي آبياري
نام نویسنده :
انتشارات : کميته ملي آبياري و زهکسي ايران
مترجم :
تعداد صفحات :
تاریخ انتشار : 1402/2/11
کد کتاب :181
موضوع کتاب :نگرشي بر مفاهيم راندمان آبياري - نسخه لاتين
قیمت کتاب :
:: An Overview of the Concepts of Irrigation Efficiency ::
توضیح :زهکشي و محيط‌زيست جلد نخست: آلاينده‌ها و منابع پذيرنده زهاب
زهکشي و محيط‌زيست جلد دوم: راهکارهاي بهبود کيفيت زهاب
عملکرد کانالها و سازه‌هاي هيدروليکي در شرايط کم آبي؛ محدوديت‌هاي بهره‌برداري و راهکارهاي بهبود (گزارش نشست سوم کارگاه آموزه‌هاي بهره‌برداري)
نگرشي بر مفاهيم راندمان آبياري
گزارش نشست چهارم کارگاه آموزه‌هاي بهره‌برداري - سامانه هاي آبياري تحت فشار در اراضي خرده مالکي (چالش‌ها و راهکارها)
مباني برآورد واقع گرايانه منابع آب تجديدپذير کشورها
An Overview of the Concepts of Irrigation Efficiency
بهبود مديريت آبياري در شرايط کمبود آب؛ افسانه در برابر حقيقت
13th INTERNATIONAL DRAINAGE WORKSHOP -IDW
آموزه‌هاي بهره‌برداري براي طراحي و اجراي بهتر سامانه‌هاي آبياري و زهكشي ـ كارگاه دوم با موضوعات حريم ـ ايمني و حفاظت ـ دبي‌سنج اولتراسونيك
نرم افزارهاي علوم و مهندسي آب - نسخه 4
سامانه هاي آبياري، طراحي، برنامه ريزي و ساخت
لوح فشرده گزارش هاي مأموريت، گزارش هاي عملکرد و ساير مدارک متفرقه مربوط به کميته ملي آبياري و زهکشي ايران
لوح فشرده مجموعه مقالات تعدادي ار رويدادهاي داخلي برگزار شده با همکاري کميته ملي آبياري و زهکشي ايران
لوح فشرده مجموعه مقالات تعدادي ار رويدادهاي کميسيون بين المللي آبياري و زهکشي
لوح فشرده انتشارات قديمي مربوط به آب و آبياري نسخه 1
آموزه‌هاي بهره‌برداري براي طراحي و اجراي بهتر سامانه‌هاي آبياري و زهكشي
سامانه بهره‌برداري خودكار كانال‌هاي آبياري
مديريت به‌هم پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز
جمع‌بندي و تحليل پرسشنامه‌هاي مسائل و مشکلات
نشريات داخلي و بين المللي زهكشي
تغيير رويكرد آبياري از ساخت و ساز به نوسازي عوامل موفقيت چيست؟
نوگرايي در مديريت آبياري - رويکرد ماسکات - بررسي ميداني سامانه و خدمات از نظر فنون بهره برداري از کانال
ارزشگذاري اقتصادي منابع آب در کشاورزي
مجموعه مقالات اولين كارگاه آبياري و انر‍ژي
مجموعه مقالات هفتمين كارگاه فني زهكشي و محيط زيست
تغيير اقليم امنيت آب و غذا
اصول جريان در آبياري سطحي
آب براي غذا آب براي زندگي
حفاظت از منابع فيزيكي توليد در كشاورزي
8th. N. D. Gulhati Memorial lectarer
Proceedings of 21st Congress on Irrigation & Drainage
Abstract of 8th ICID International Micro-Irrigation Congress
نيم قرن با كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
ساخت كانال هاي آبياري (محدوديت ها و راهكارها)
راهنماي اندازه گيري جريان آب
چشم انداز توسعه شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي در کشور
تجارب جهاني در خصوص مديريت مشاركتي آبياري و انتقال مديريت آبياري(گزيده مقالات دهمين سمينار بين المللي مديريت مشاركتي آبياري)
شورورزي، استفاده پايدار از منابع آب و خاك شور در كشاورزي
صرفه جويي آب در كشاورزي
قابليت هاي آب كشاورزي
مجموعه مقالات دوازدهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
مجموعه مقالات ششمين كارگاه فني زهكشي و محيط زيست
سناريوهاي صرفه جويي در مصرف آب
مقدمه اي برآب مجازي
پوشش هاي زهکشي
طراحي آبياري قطره اي در مناطق مرطوب
مجموعه مقالات پنجمين كارگاه فني مشاركت آب بران در مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي
انتقال مديريت آبياري , تلاشهاي جهاني و نتايج
مجموعه مقالات پنجمين کارگاه فني زهکشي و محيط زيست
دومين سمينار راهكارهاي بهبود و اصلاح سامانه هاي آبياري سطحي
مجموعه مقالات اولين سمينار طرح ملي آبياري تحت فشار و توسعه پايدار
مجموعه مقالات كارگاه آشنايي با راهبرد هاي مهندسي در آبياري و زهكشي
نگهداري سامانه هاي آبياري « راهنماي كاربردي براي مديران سامانه »
مجموعه مقالات كارگاه فني اثرات تغييراقليم در مديريت منبع آب
مجموعه مقالات اولين كارگاه فني ارتقاي كارآيي مصرف آب با كشت محصولات گلخانه اي
تبخير و تعرق گياهان (دستور العمل محاسبه آب مورد نياز گياهان)
نگرشي بر روش هاي خودكار كردن سامانه هاي آبياري تحت فشار
زهکشي زير زميني , برنامه ريزي , اجرا و بهره برداري
خُُرد آبياري در مناطق خشك و نيمه خشك؛ راهنماي برنامه و طرح
مديريت زهاب کشاورزي در مناطق خشک و نيمه خشک
مجموعه مقالات اولين كارگاه فني اتوماسيون(خودكار سازي) سامانه هاي آبياري تحت فشار
water and irrigation techniques in ancient iran
Proceedings of the International History Seminar on Irrigation and Drainage
Proceedings of the 4th Asian Regional Conference and 10th International Seminar on Participator Irrigation
مديريت بهره برداي و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي
راهنماي روش مشاركت مدار براي تشخيص سريع مسايل و طرح ريزي عمليات در سامانه هاي آبياري
کارآيي مصرف آب در کشت گلخانه اي
انتقال مديريت آبياري(مباني و روش شناسي)
مجموعه مقالات كارگاه فني مديريت بهره برداي و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي
مجموعه مقالات دومين كارگاه فني خرد آبياري(توسعه و چشم انداز)
مجموعه مقالات چهارمين كارگاه فني زهكشي
كاربرد ژئو سنتتيك در آبياري و زهكشي
مجموعه مقالات كارگاه فني همزيستي با سيلاب
مروري بر استانداردها و تجارب استفاده از پساب ها براي آبياري
راهنماي عملي ارزيابي عملكرد آبياري و زهكشي
پيش بيني و هشدار سيل
مجموعه مقالات چهارمين كارگاه فني مشاركت كشاورزان در مديريت آبياري و زهكشي(اصول و روش هاي كاربردي)
اصول و كاربرد كم آبياري
مجموعه مقالات كارگاه آموزشي مدلسازي در آبياري
مجموعه مقالات كارگاه فني آبياري سطحي مكانيزه
مجموعه مقالات كارگاه فني آبياري باراني(توانمندي ها و چالش ها)
فرآيند ارزيابي سريع و كاربرد آن در شبكه هاي آبياري و زهكشي
نرم افزارهاي مرتبط با آبياري و زهكشي (جلد سوم)
نظام آبياري سنتي در نائين
مجموعه مقالات كارگاه سيستم زهكشي زير پوشش كانال ها
مجموعه مقالات كارگاه كاربرد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در آبياري و زهكشي
مجموعه مقالات چهارمين كارگاه فني ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري
راهنماي ارزيابي مقايسه اي و كاربرد آن در شبكه هاي آبياري و زهكشي
مجموعه مقالات سومين كارگاه فني زهكشي
مديريت آبياري در سامانه هاي روباز آبياري
لوح فشرده كتاب‌ها و نشريات موسسات بين‌المللي (جلد سوم)
ارزيابي شوري خاك
انتخاب روش هاي آبياري در كشاورزي
نگرشي بر مسائل مشكلات و تجربه هاي ساخت كانال هاي آبياري در ايران
مجموعه مقالات يازدهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
بهروري آب كشاورزي
مواد و مصالح سامانه هاي زهكشي زيرزميني
دانشنامه مشاهير فنون آب و آبياري و سازه هاي آبي (جلد دوم)
مجموعه مقالات كارگاه بين‌المللي راهكارهاي مقابله با خشكسالي- 2003
تاريخ آب و آبياري استان كرمان
ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري تحت فشار بر مبناي تقاضا
مديريت آب آبياري در مزرعه
استفاده از لوله هاي كم فشار در آبياري سطحي
مهار آلودگي آب ناشي از فعاليت هاي كشاورزي
نگرشي بر روند توسعه و چشم انداز آبياري تحت فشار در ايران
آبياري در مقياس كوچك براي مناطق خشك اصول و روش ها
مديريت نوين آبياري و تاثير آن بر عملكرد شبكه هاي آبياري
نظريه ها و مدل هاي زهكشي
استفاده از آب هاي شور در كشاورزي پايدار
استاندارد ادوات و تجهيزات آبياري تحت فشار
مجموعه مقالات كارگاه تخصصي مديريت بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
لوح فشرده مجموعه مقالات كنفرانس‌هاي بين‌المللي
دانشنامه مشاهير فنون آب و آبياري و سازه هاي آبي (جلد اول)
قيمت گذاري آب آبياري بررسي ادبيات موضوع
مديريت آب در كشاورزي؛ پيامدهاي اقتصادي - اجتماعي
لوح فشرده نرم‌افزارهاي مرتبط با آبياري و زهكشي (نسخه شماره 2)
بررسي و مقايسه تطبيقي روش پنمن - مانتيس با روش هاي فائو 24 در ايران
برنامه ريزي مديريت بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي
نگرشي بر مسائل و مشكلات مطالعات و اجراي زهكشي زير زميني در ايران
واكنش گياهان به شوري
زهكشي كميت و كيفيت جريان برگشتي
راهنماي پايش و ارزشيابي انتقال مديريت آبياري
رهنمود هاي انتقال مديريت خدمات آبياري
لوح فشرده فرهنگ فني آبياري و زهكشي (انگليسي و فارسي)
مجموعه مقالات همايش اثرات زيست محيطي پساب هاي كشاورزي بر آبهاي سطحي و زير زميني
مجموعه مقالات سومين كارگاه فني ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري و زهكشي
مجموعه مقالات همايش تاريخ آب و آبياري كشور
مجموعه مقالات كارگاه آموزشي كاربرد اينترنت در آبياري
راهنماي مقابله خشكسالي
لوح فشرده كتاب‌ها و نشريات موسسات بين‌المللي
استفاده از فاضلاب هاي تصفيه شده در كشاورزي
چاره آب در تاريخ فارس (جلد دوم)
انسان و آب در ايران
نرم افزارهاي مرتبط با آبياري و زهكشي (جلد اول)
مديريت كيفيت زه آب هاي كشاورزي
مجموعه مقالات دومين كارگاه فني زهكشي
مجموعه مقالات كارگاه فني روش هاي غير سازه اي مديريت سيلاب
راهنماي روش هاي غير سازه اي مديريت سيلاب
مجموعه مقالات كارگاه فني ساخت كانال هاي آبياري محدوديت ها و راه حل ها
مجموعه مقالات دهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
مجموعه مقالات كارگاه فني آموزشي آبياري ميكرو
خلاصه مقالات كارگاه فني آموزشي كم آبياري
تدارك براي انجام پروژ ه هاي كوچك آبياري
عرضه و تقاضاي آب در جهان از سال 1990 تا 2025(سناريو ها و مسائل)
جنبه هاي مالي مديريت آب
مجموعه مقالات كارگاه آموزشي مديريت استفاده از آب هاي شور
چاره آب در تاريخ فارس (جلداول)
مجموعه مقالات دومين كارگاه فني ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري و زهكشي
فرهنگ آب و آبياري سنتي
مجموعه مقالات همايش جنبه هاي زيست محيطي استفاده از پساب ها در آبياري
مجموعه مقالات همايش مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه هاي آبياري
استفاده از آب هاي شور و لب شور براي آبياري
فن سنجش از دور در آبياري و زهكشي
معيار هاي انتخاب سيستم هاي آبياري
مجموعه مقالات كارگاه مسائل و مشكلات اجراي شبكه هاي زهكشي
مفاهيم زهكشي و شوري آب و خاك
مجموعه مقالات نهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
تجارت جهاني مشاركت كشاورزان در مديريت آبياري
تحليلي بر ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آبياري و زهكشي
تلاش ايرانيان در تامين و مديريت توزيع آب
water and irrigation techincs in ancient iran
معرفي جهات نظري و كاربردي روش پنمن - مانتيس
راهنماي احداث زهكش هاي زير زميني
مجموعه مقالات اولين كارگاه فني ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري و زهكشي
راهنماي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آبياري و زهكشي و كنترل سيلاب
مديريت محلي سيستم هاي آبياري و زهكشي
آشنايي با آبياري كابلي
آبياري موجي
ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري و زهكشي و تشخيص عوامل موثر در آن
مجموعه مقالات هشتمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
مجموعه مقالات هفتمين سمينار كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
مجموعه مقالات ششمين سمينار كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
دستورالعمل هاي كم آبياري
سالنامه سال 1374
سالنامه سال 1373
تحليلي بر راندمانهاي آبياري
فرهنگ فني آبياري و زهكشي
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia