بازگشت مقالات

  < مجموعه مقالات كارگاه فني اثرات تغيير اقليم در مديريت منابع آب < مجموعه مقالات كارگاههاي فني 
دانلود فایل
نام نویسنده
نام مقاله
 
   
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
فاطمه زابل عباسي، مرتضي اثمري، شراره ملبوسي
تحليل مقدماتي سري‌هاي زماني دماي هواي شهر مشهد
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
عليرضا مساح بواني، پريسا سادات آشفته
بررسي اهميت موضوع تغيير اقليم در جهان و تأثير آن بر سيستم‌هاي مختلف
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
پريسا سادات آشفته، عليرضا مساح بواني
تأثير تغيير اقليم بر شدت و فراواني سيلاب در دوره‌هاي آتي مطالعه موردي، حوضه آيدوغموش، آذربايجان شرقي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
حسين طبري، علي آييني، محمد باقر آقاجانلو
مروري بر اثرات تغيير اقليم بر منابع آب‌هاي کره¬ زمين
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
ايمان بابائيان، زهرا نجفي نيك، مجيد حبيبي نوخندان، فاطمه زابل عباسي، حامد ادب، شراره ملبوسي
مدلسازي اقليم ايران در دوره 2039-2010 با استفاده از ريز مقياس نمايي آماري خروجي مدل ECHO-G
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
محمد جواد خردادي، سيد سعيد اسلاميان، جهانگير عابدي کوپايي
بررسي روند پارامترهاي هواشناسي در چند منطقه از ايران
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
سيده زهرا صمدي، عليرضا مساح بواني، محمد مهدوي
بررسي تأثير روش¬هاي كوچك مقياس كردن رگرسيوني بر رژيم سيلاب رودخانه
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
نازنين شاه كرمي، عليرضا مساح بواني، سعيد مريد، هدايت فهمي
تحليل عدم قطعيت مدل‌هاي جفت شده اقيانوس- اتمسفر- گردش عمومي جو بر سناريوهاي تغيير اقليم دما و بارندگي در حوضه زاينده‌رود
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
پيمان دانش كار آراسته
تحليل روند تغييرات زماني و مكاني بارش و دما در كشور به كمك سنجش از دور و شناسايي نواحي تحت تأثير تغييرات اقليمي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
نازنين شاه كرمي، سعيد مريد، عليرضا مساح بواني، هدايت فهمي
تحليل ريسك تغيير در نياز آبي محصولات كشاورزي در اثر پديده تغيير اقليم در شبكه آبياري زاينده رود
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
خديجه خوش نفس، مرضيه اسمعيل پور
بررسي روند وقوع خشكسالي با استفاده از شاخص RDI و رابطه آن با تغيير اقليم در ايستگاه تبريز
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
ابوالفضل ناصري
بررسي روند تغييرات بارندگي و دما در دشت مغان
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
باقر ذهبيون
پيش بيني منابع آب در شرايط تغيير اقليم: از طريق توليد داده‌هاي بارش
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
كامران امامي
Design of Adaptive Hydraulic Structures
 
 
 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia