بازگشت دوازدهمين سمينار ملي آبياري و زهكشي 1388
  
    < دوازدهمين سمينار ملي آبياري و زهكشي 1388   < سمينارهاي ملي   < رويدادهاي گذشته   < 


دوازدهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران در پنجم و ششم اسفند ماه سال 1388 با حضور جناب آقاي مهندس عطارزاده رياست محترم شورايعالي كميته ملي آبياري و زهكشي ايران و معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا و با شركت بيش از 250 نفر از اساتيد، كارشناسان، مديران و دانشجويان آبياري و زهكشي كشور برگزار گرديد. در اين همايش 35 مقاله از بين 100 مقاله رسيده، توسط هيئت داوران انتخاب شد. از اين ميان 26 مقاله به صورت شفاهي ارائه شد و كليه مقالات انتخابي در مجموعه مقالات همايش منتشر گرديد. همچنين جناب آقايان مهندس سياهي و دکتر ني‌ريزی مطالب جامعي در خصوص بهسازی شبکه‌های آبياری و زهکشی و نگاه مجدد به معيارهای مديريت آب در ايران و راهكارهاي برون‌رفت از آنها ارائه نمودند و در سخنراني اختتاميه نيز آقاي دکتر بای‌بوردی جمع‌بندی از چالش‌ها و چشم‌اندازهاي مديريت آبياري در ايران را مورد تجزيه و تحليل‌ قرار دادند.

محورهای اصلي اين همايش «مديريت آبياري در ايران، چالش‌ها و چشم‌اندازها» مشتمل بر شش عنوان اصلي زير مي‌باشد:

 تحليل مديريت كنوني تامين و توزيع آب و زهاب كشاورزي در سطح شبكه و مزرعه،

 ترسيم چشم‌انداز آبياري در ايران،

 بهره‌وري آب كشاورزي،

 ارزيابي روند توسعه آبياري تحت فشار در ايران،

 ساختار سازماني و مديريتي آب،

 كاربرد فناوري‌هاي نوين در آب كشاورزي،


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia