بازگشت بانک کتاب
س
عنوان کتاب : تاريخچه کميته ملي آبياري و زهکشي ايران
گروه کاری :
نام نویسنده :
انتشارات :
مترجم :
تعداد صفحات :
تاریخ انتشار : 1397/12/19
کد کتاب :
موضوع کتاب :
قیمت کتاب :
:: تاريخچه کميته ملي آبياري و زهکشي ايران ::
توضیح :

فایل pdf حاضر در نشست بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ارائه شد.
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia