بازگشت نمایشگاه تصاویر
   / عكسهاي كارگاههاي فني


عکس‌های كارگاه فني آبياري و انرژي
عکسهای كارگاههای فني زهكشي
عکسهای كارگاه فني ارزيابي عملكرد سيستم‌هاي آبياري و زهكشي
كارگاه آموزشي نگرش كاربردي به مديريت آبياري در شرايط كم آبي
عکسهای كارگاه هاي مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه‌هاي آبياري
عکسهای كارگاه فني اثرات تغيير اقليم در مديريت منابع آب 1386
عکسهای كارگاه مدلسازي در آبیاری و زهکشی سال 1384
عکسهای كارگاه فني آبياري سطحي مكانيزه
عکسهای كارگاه فني آبياري باراني «توانمندي‌ها و چالش‌ها»
عکسهای كارگاه سيستم زهكشي زير پوشش كانال‌ها
عکسهای كارگاه آموزشي كاربرد اينترنت در آبياري
عکسهای كارگاه تخصصي مديريت، بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
عکسهای کارگاه فني روش‌هاي غيرسازه‌اي مديريت سيلاب 1379
عکسهای كارگاه فني – آموزشي آبياري ميكرو
عکسهای كارگاه فنی- آموزشی كم آبياري 1379
عكسهاي كارگاه فني ساخت كانال هاي آبياري - محدوديت ها و راه حل ها
عکسهای كارگاه مسائل و مشكلات اجراي شبكه‌هاي زهكشي
عكس هاي كارگاه فني راندمان هاي آبياري 1377
عکسهای کارگاه روشهای کاربردی برآورد نياز آبي گياهان 1376
عکسهای كارگاه آموزشي مديريت استفاده از آب‌هاي شور
عکسهای كارگاه فني ارتقاي كارآيي مصرف آب با كشت محصولات گلخانه‌اي
عکسهای كارگاه فني اتوماسيون (خودكارسازي) سامانه‌هاي آبياري تحت فشار
عکسهای كارگاه فني همزيستي با سيلاب
عکسهای كارگاه آشنايي با راهبردهاي مهندسي در آبياري و زهكشي


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia