بازگشت مقالات

  < مجموعه مقالات كارگاه فني همزيستي با سيلاب < مجموعه مقالات كارگاههاي فني 
دانلود فایل
نام نویسنده
نام مقاله
 
   
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
احمدرضا غواصيه
كاهش خسارات سيل با تحليل آسيب‌پذيري
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
فرزين نجفي‌پور, فريد اعتمادي
ضرورت ايجاد طبقه‌بندي سيل جهت مقابله اصولي با خطرات آن
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
محمدعلي دهقاني تفتي, اكبر شير يزداني
سابقه بهره‌برداري از سيلاب در روستاهاي استان يزد
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
علي حيدري, محمدصادق صادقيان, الهام افتخار جوادي، محمدرضا نيك‌فال، محمدرضا باقري راهدانه
سيماي طرح جامع کنترل سيلاب در سيلابدشت رودخانه‌هاي دز و کاورن
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
علي اصغر تقوايي ابريشمي
طرح جامع آموزش پيشگيري از وقوع سيل و كاهش خسارات ناشي از آن,اولين گام براي همزيستي با سيل براي اقشار مختلف
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
احمدرضا صادقي
تأملي در برآورد حد بستر و حريم آبراهه‌ها در مناطق شهري و روستايي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
بابك بزرگي, عادل ابراهيمي لويه
بررسي نقش آموزش و ارتباطات در ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي با هدف مديريت ريسك سيلاب
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
علي رضايي
بررسي اثر گسترش اراضي ديم بر شدت سيلاب حوزه آبخيز قزل‌اوزن (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قزل‌اوزن)
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مصطفي زارع بهاري, زهرا گوهري
بررسي تعيين و حريم و بستر رودخانه‌ها و كاربرد فن آوري اطلاعات در آن
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
هانيه خدايي, محمد كبارفرد, جواد مظفري
پيش‌بيني و هشدار، ابزاري كارآ براي همزيستي با سيلاب
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
عليرضا علي‌عسگري, احمدرضا غواصيه
مديريت سيلابدشت بر مبناي تحليل ريسک
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
امير نوروزي, احمدرضا غواصيه
مروري بر مفاهيم كمي عدم قطعيت, قابليت اعتماد و ريسك
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
عليرضا بصيري, گلمحمد گريواني, سعيده هدائي, محمد اكبرپور
بررسي پتانسيل‌هاي بهره‌وري از سيلاب در استان خراسان شمالي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مرتضي بهزادفر
راهكارهاي كاهش خسارات سيلاب
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
علي‌اصغر تقوايي‌ابريشمي
پيش‌بيني سيل و پهنه‌بندي سيلاب در حريم رودخانه‌ها اصلي ترين مؤلفه طرح‌هاي مديريت سيلاب و پيش‌بيني و هشدار و عمليات امداد و نجات
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
بهمن افشار
نقش آموزش و ارتباطات در كاهش تلفات و خسارات
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
سعيد اسمعيل‌نيا, مجيد خلقي
بررسي پتانسيل‌هاي بهره‌وري از سيلاب در استان خراسان شمالي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
علي‌ اصغرتقوايي‌ ابريشمي
همزيستي با سيل با بررسي روش‌هاي بهره‌وري از سيلاب
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
پرويز عبدي
بررسي پتانسيل‌ سيل‌خيزي‌ حوزه‌ زنجانرود با روش (SCS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مريم رحيمي‌فراهاني
كاربرد توامان سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و مدل هيدروليكي HEC-RAS جهت تعيين بستر و حريم بستر
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
ناصر رازقي, حميد تيموري
اثرات توسعه شهري و هيدرولوژي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
زهرا گوهري, مصطفي زارع‌بهاري
تأثيرات منفي كاربري اراضي بر سيل و فرسايش در استان خراسان
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
محمد خاني چايكندي
بررسي تأثير پخش سيلاب در اراضي تخريب شده آبخوان تسوج
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
داود نيك نژاد, عزت ا... عليزاده
مطالعه سيلاب و كنترل آن در دو زير حوزه منتهي به درياچه اروميه
 
 
 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia