بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 13/04/1400
14: 41  : ساعت
نوع مطلب: خبر

خبرنامه شماره 121 -بهار 1400 منتشر شد
خبرنامه شماره 121 -بهار 1400 منتشر شد


دوست محترم - روز جهانی آب و انتشار گزارش وضعیت بین المللی توسعه آب سازمان ملل متحد 2020

 

اخبار کمیسیون بین  المللی آبیاری و زهکشی

* جايزه بین المللی آبیاری و زهکشی

 

اخبار کمیته های منطقه ای آبیاری و زهکشی

*برگزاری افتتاحیه دبیرخانه کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان قزوين

 

پیشکسوتان آب ایران

 

نوآوری

*ورود به دنیای هوشمندسازی و هوشمندسازی در صنعت آب

* اندازه گیری الکتريکی نوسانات سطح آب زيرزمینی در مزرعه

* افزايش میزان تبخیر و تعرق در دنیا

 

محیط زیست

*کشت هیدروپونیک

 

معرفی کتاب

*مديريت مصرف آب در کشاورزی

 

اینفوگراف

*بهینه اجتماعی در برابر بهینه فردی در بهرهبرداری از منابع مشترکwww.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia