بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 06/10/1396
14: 17  : ساعت
نوع مطلب: خبر

متن منتشر شده از جناب آقای تیاگی (AVINASH C. TYAGI) دبیرکل کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی در مجله آبیاری و زهکشی متن منتشر شده از جناب آقای تیاگی (AVINASH C. TYAGI) دبیرکل کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی در مجله آبیاری و زهکشی در خصوص مرکز تحقیقات منطقه‌ای آبیاری و زهکشی
متن منتشر شده از جناب آقای تیاگی (AVINASH C. TYAGI) دبیرکل کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی در مجله آبیاری و زهکشی در خصوص مرکز تحقیقات منطقه‌ای آبیاری و زهکشی


 متن منتشر شده از جناب آقای تیاگی (AVINASH C. TYAGI) دبیرکل کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی در  مجله آبیاری و زهکشی در خصوص مرکز تحقیقات منطقه‌ای آبیاری و زهکشیwww.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia