بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 18/10/1395
10: 28  : ساعت
نوع مطلب: خبر

پیامی با صدای مرحوم استاد نوری برای یارانم در کمیته ملی آبیاری و زهکشی - سيداسدالله كيايي (اسدالهي)
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia